Studijní řád

  1. Zahájení studia

Studium je zahájeno  v dohodnutý den po objednání  kurzu a po zaplacení kurzovného (nebo po uzavření dohody s úřadem práce v případě rekvalifikačních kurzů).

  1. Průběh studia

2.1.
Účastník kurzu má právo navštěvovat po dobu trvání kurzu veškeré vzdělávací moduly vypsané pro jeho typ kurzu bez ohledu na to, zda již daný modul absolvoval, a to do maximálního počtu 8 účastníků daného  modulu v jednom termínu. K účasti na vzdělávacím modulu pro daný týden je možné se přihlásit nejpozději do soboty vč. předcházejícího týdne. Při nedosažení minimálního počtu osob pro daný modul se výuka nekoná.

2.2.
Účastník kurzu  má právo hlásit se do praxe po dobu trvání kurzu bez ohledu na to, zda již vyčerpal počet hodin, které jsou vypsány pro daný kurz.

2.3.
Účastník má povinnost podepsat každý absolvovaný modul teoretické výuky a praxe do třídní knihy – záznamového archu docházky.

2.4

Při absolvování praxe v médiu  je účastník povinen dodržovat podmínky bezpečnosti práce a organizační procedury  daného média  – rádia a televize.  Při závažném porušení nebo opakovaném porušování těchto předpisů může být z dané praxe vyloučen. 

  1. Přerušení studia

Během kurzu může účastní k kurzu požádat o přerušení studia bez udání důvodu, a to maximálně 1x na dobu maximálně 1 měsíc.

Studium všech kurzů kromě kurzů hrazených úřadem práce se automaticky přerušuje na dobu trvání nemoci. O této skutečnosti je účastník povinen bezodkladně informovat APPLAUS MÉDIA a po skončení  nemoci doložit lékařským potvrzením. Účastník je potom automaticky zařazen do pokračování v nejbližším možném termínu dalšího kurzu.

  1.  Ukončení studia

4.1.
Kurzy bez závěrečných zkoušek končí absolvováním všech hodin teoretické a praktické výuky nebo posledním dnem daného kurzu.  Prodloužení termínu je možné pouze doplacením výukových hodin.

4.2.
Kurzy ukončované závěrečnými zkouškami končí úspěšným složením závěrečných zkoušek, vyčerpáním všech výukových hodin vypsaných pro daný typ kurzu nebo posledním dnem daného kurzu. 

K závěrečným zkouškám je účastník připuštěn po splnění minimálních podmínek, které jsou u každého kurzu uvedeny.

Po splnění požadavků se ke zkouškám účastník hlásí sám na termín nejpozději do 3 kalendářních dnů po uplynutí závěrečného termínu daného kurzu

 V ceně kurzu jsou vždy dva termíny závěrečných zkoušek – řádný a opravný.  Za poplatek 2500,- Kč za každý jsou možné i další opravné termíny zkoušek. V případě prodloužení studia podle bodu 5 tohoto studijního řádu je poplatek za jeden termín závěrečných zkoušek 1000,- Kč.

Jednotlivé termíny opravných zkoušek  jsou možné v rozmezí minimálně 7 dnů a maximálně 30 dnů.

 Po marném uplynutí maximální doby termín propadá a studium je bez náhrady ukončeno.  

 

4.3
Kurz může účastník ukončit kdykoliv na vlastní žádost bez nároku na náhradu kurzovného. Účastníci akreditovaných kurzů, které financuje úřad práce mohou kurz ukončit předčasně pouze po předložení lékařského osvědčení, že nemohou v kurzu pokračovat.

    5. Prodloužení studia

5.1
Kurzy moderování a audiovizuální tvorby lze prodloužit za poplatek 2000,- Kč za 1 týden. Po dobu prodloužení kurzu se na účastníka prodloužení vztahují všechna práva a povinnosti řádného účastníka.

  1. Přestoupení na jiný kurz

6.1
Účastník kurzu může za doplatek přestoupit na jiný kurz s vyšší náročností v rámci stejného zaměření. Přestoupení se děje na základě písemné žádosti a doplacením rozdílu kurzovného podle ceníku, platného k datu přestupu. Přestoupit lze maximálně 3 dny od ukončení předchozího kurzu. jinak se platba za předchozí kurz nezapočítává.

6.2
Na doplatek kurzovného se nevztahují aktuální slevy a slevové akce.  

  1. Studium ve studijních plánech

7.1
 zahájení studia je po zaplacení kurzovného v den udělení přístupu do studentské sekce na stránkách www.applaus.cz a k rozvrhům na stránkách rozvrhy.applaus.cz

7.2
studium je končí posledním dnem předplaceného cenového plánu

7.3
během studia má účastník neomezený přístup na lekce příslušné jeho studijnímu plánu, na praxi a k on line verzi jeho studijního plánu.  Lekce se uskuteční pouze v případě, že jsou na ni přihlášeni minimálně 2 účastníci.  Na účastníky se vztahují podmínky absolvování praxe a je povinen dodržovat další závazné pokyny pro absolvování studijního plánu – např. Work Flow tvorby reportáží

7.4
 kdykoliv během studia se účastník může po splnění podmínek přes odkaz www.kurzyapplaus.cz/vsechny-kurzy/zs  přihlásit k závěrečným zkouškám.

7.5
 kdykoliv během studia si účastník může přes odkaz www.kurzyapplaus.cz/vsechny-kurzy/vp doobjednat modul vytvoření pořadu

7.6
kdykoliv během studia si účastník může změnit, navýšit nebo snížit studijní nebo cenový plán

7.7
studijní plán nelze přerušit

  1. Doručování písemností

8.1
Veškeré žádosti – žádosti o přerušení studia, žádosti o ukončení studia, přihláška ke zkouškám  a pod. musí být písemnou formou.

8.2
Doručování všech písemností se děje elektronicky na adresu studijního oddělení APPLAUS MÉDIA – studijni@applaus.cz

Studijní řád je platný od 1. 1. 2015

Média již vědí, na koho se mohou spolehnout

Naši absolventi nyní pracují prakticky ve všech českých a mnoha zahraničních médiích