Reklamační řád

1. Obecné ustanovení
APPLAS MÉDIA, s.r.o.. , IČ: 29412099 vydává v návaznosti na Všeobecné obchodní podmínky APPLAUS MÉDIA a na zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, tento reklamační řád.

2. Rozsah a podmínky reklamace/stížnosti

Zákazník má právo podat APPLAUS MÉDIA s.r.o. reklamaci/stížnost pro všechny veřejné kurzy na:

– způsob výuky lektora

– metodický obsah kurzu

– organizaci kurzu

Reklamaci/stížnost uplatňuje zákazník vždy písemně neprodleně po zjištění předmětu reklamace/stížnosti, a to na adresu APPLAUS MÉDIA, s.r.o., Žirovnická 2389/1a, 106 00 Praha 10 nebo e-mailem na reklamace@applaus.cz

Písemná reklamace/stížnost musí obsahovat:

1. jméno a příjmení zákazníka

2. adresu zákazníka

3. číslo objednávky

4. popis předmětu reklamace/stížnosti

Nebude-li zaslaná písemnost zákazníka dodavateli obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné podání reklamace/stížnosti, nebude tato písemnost kvalifikována jako reklamace/stížnost.

3. Způsob a lhůty vyřízení reklamace/stížnosti

APPLAUS MÉDIA, s.r.o…je povinna reklamaci/stížnost vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení reklamace/stížnosti od zákazníka, pokud se škola se zákazníkem nedohodli na delší lhůtě. Dnem obdržení se rozumí datum, kdy byla reklamace/stížnost doručena na výše uvedenou adresu školy. Pokud APPLAUS MÉDIA, s.r.o.. uzná reklamaci jako oprávněnou, nabídne studentovi adekvátní kompenzaci.

Způsob řešení reklamace/stížnosti na:

A. Způsob výuky lektora

1. studijní poradce společnosti APPLAUS MÉDIA, s.r.o. reklamaci/stížnost zaeviduje, předá k vyřízení tříčlenné reklamační komisi a informuje jednatele společnosti Pavla Hronka.

2. reklamační komise prověří předmět reklamace/stížnosti v daném kurzu (např. odborná observace kurzu, pohovor s lektorem apod.), a pokud uzná reklamaci/stížnost za relevantní, informuje jednatele společnosti, který zajistí adekvátní nápravu, např. proškolení lektora, případně jeho výměnu

 

3. v případě, že po tomto řešení podá zákazník opětovnou reklamaci/stížnost se stejným předmětem reklamace/stížnosti, může dojít k individuální kompenzaci za kurz zákazníkovi ze strany APPLAUS MÉDIA, s.r.o., kterou určí jednatel školy Pavel Hronek

B. metodický obsah kurzu

1. studijní poradce společnosti APPLAUS MÉDIA, s.r.o. reklamaci/stížnost zaeviduje, předá k vyřízení tříčlenné reklamační komisi a informuje jednatele společnosti

2. reklamační komise společnosti reklamaci/stížnost posoudí porovnáním metodického obsahu kurzu podle druhu kurzu s dostupnými metodickými pokyny pro výuku daného oboru a se schválenými akreditacemi MŠMT.

3. pokud na základě tohoto srovnání reklamační komise uzná reklamaci/stížnost za relevantní, navrhne jednateli upravení metodického obsahu kurzu tak, aby odpovídal výše uvedenému

4. v případě, že po tomto řešení podá zákazník opětovnou reklamaci/stížnost se stejným předmětem reklamace/stížnosti, může dojít k individuální kompenzaci za kurz zákazníkovi ze strany dodavatele, kterou určí jednatel školy

C. organizaci kurzu

1. studijní poradce společnosti APPLAUS MÉDIA, s.r.o. reklamaci/stížnost zaeviduje, předá k vyřízení tříčlenné reklamační komisi a informuje jednatele společnosti.

2. reklamační komise posoudí porovnáním s původním rozvržením kurzu a obchodními podmínkami, ve kterých jsou uvedené konkrétní podmínky pro změnu v kurzech (obchodní podmínky jsou uvedeny na www.kurzyapplaus.cz) reklamační komise uzná reklamaci/stížnost za relevantní, navrhne jednateli adekvátní kompenzaci zákazníkovi za daný kurz.

3. v případě, že po tomto řešení podá zákazník opětovnou reklamaci/stížnost se stejným předmětem reklamace/stížnosti, může dojít k individuální kompenzaci za kurz zákazníkovi ze strany APPLAUS MÉDIA, s.r.o., kterou určí jednatel školy.

4. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1. 5. 2015 a platí za upřesnění obchodních podmínek společnosti APPLAUS MÉDIA, s.r.o. (obchodní podmínky jsou uvedeny na internetových stránkách APPLAUS MÉDIA, s.r.o.. www.kurzyapplaus.cz a jsou také k dispozici v kanceláři APPLAUS MÉDIA, s.r.o.)
Podání reklamace nezakládá důvod k přerušení kurzu.

Členové Reklamační komise:

Samira Al Ali – TV NOVA
Lenka Roštoková – Rádio Impuls
Eva Spišáková – ČBK
Věra Klimšová – Studijní poradce

Média již vědí, na koho se mohou spolehnout

Naši absolventi nyní pracují prakticky ve všech českých a mnoha zahraničních médiích